Navigácia

 • „Zlepšenie technického stavu a obnova vybavenia telocvične“

   „Zlepšenie technického stavu a obnova vybavenia telocvične“

       Cirkevná základná škola sv. Martina, Radatice sa v rámci zverejnenej Výzvy Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2021 zapojila do programu ŠPORT, podprogram 1.2. – ŠPORT bežné (neinvestičné) výdavky a zaslala elektronickú žiadosť na projekt: „Zlepšenie technického stavu a obnova vybavenia telocvične“.

  Na základe Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 708/2021 zo dňa 3.5.2021 bola na realizáciu projektu schválená dotácia vo výške  3200,- Eur.

       Po podpise ZMLUVY č. 1058/2021/OPR o poskytnutí dotácie uzavretej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 v znení VZN Prešovského samosprávneho kraja č. 85/2020 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja sme zrealizovali projekt v mesiacoch august – september 2021.

       V rámci realizácie  zlepšenia technického stavu boli v telocvični školy vymenené staré, drevené okná, ktoré už mali vyhnité rámy, netesnili, niektoré sa už nedali zavrieť za nové plastové, ktoré boli doplnené vnútornými, ochrannými mrežami. Taktiež boli vymenené vstupné dvere do telocvične.

  V rámci obnovy vybavenia telocvične sme zakúpili novú kónickú švédsku debnu.

       Výmenou okien a vstupných dverí v telocvični školy sme dospeli k vyššiemu teplotnému komfortu v priestoroch telocvične, ale aj k zvýšeniu bezpečnosti žiakov počas výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj osôb, ktoré telocvičňu školy využívajú v čase, mimo vyučovania.

   

  „Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

   

 • Pokyny k organizačnému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu

  Pokyny k organizačnému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu

  Vážení rodičia,

  informujeme Vás o aktuálnych pokynoch k organizačnému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle aktuálne platnej legislatívy: COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 18. 11. 2021, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 24. 11. 2021, rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26.11.2021 platné od 29.11.2021 a aktualizovaného Školského semafóru zo dňa 26.11.2021.

  Rozhodnutie ministra školstva

  Školský semafór od 29.11.2021

  Pokyny od 29.11.2021

  Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovost

  Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti

  Oznámenie o výnimke z karantény žiaka


 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Vážení rodičia, 

  v súvislosti s nadchádzajúcou návštevou Svätého Otca Františka  v Prešove a v Košiciach, a s tým súvisiacim organizačným zabezpečením a bezpečnostnými opatreniami, udeľujem žiakom Cirkevnej základnej školy sv. Martina dňa 14.9.2021 (utorok) riaditeľské voľno.

 • ŠKOLSKÝ SEMAFÓR - informácie pre rodičov

  ŠKOLSKÝ SEMAFÓR - informácie pre rodičov

  Na základe vydaného ŠKOLSKÉHO SEMAFORU, ktorého cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, boli stanovené základné prevádzkové podmienky školy vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní MŠVVaŠ SR. Z manuálu a dokumentov zverejnených na webe MŠVVaŠ SR vyberáme tieto informácie:

   

  Zásadné pravidlá:

  Škola dodržiava opatrenia smerujúce k implementácii odporúčaní ÚVZ SR a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky

  Žiaci a zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR. Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov, deti v materskej škole a v registrovaných nesieťových zariadeniach, žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so sluchovým postihnutím, alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a ich pedagógovia.

   

  RANNÝ FILTER A ĎALŠIE OPATRENIA

  Z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov sa každé ráno bude pri vstupe do školy vykonávať ranný filter (meranie teploty) a vykonávať dezinfekcia rúk.

  Škola má vyčlenenú jednu miestnosť  určenú na bezprostrednú izoláciu osôb s príznakmi infekčného ochorenia.

   

  POVINNOSTI RODIČA

  a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

  b) Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

  c) Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).

  d) Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ . Toto vyhlásenie má možnosť rodič zaslať aj v elektronickej podobe cez rodičovské konto EduPage pred nástupom žiaka do školy (maximálne deň pred nástupom alebo v deň nástupu ráno pred vyučovaním).

  Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

   

  V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

  Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

  1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE),

  2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom,

  3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

  e) Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

  f) V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

  g) V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

   

  ODPORÚČANIA PRE RODIČA

  a) Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“.  Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

  Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

  - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),

  - plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

   

  DOBROVOĽNÉ DOMÁCE SAMOTESTOVANIE

  Tí rodičia, ktorí prejavili záujem o dobrovoľné testovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí (MŠ odporúča testovanie v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy), dostanú pre každého žiaka sadu testov na domáce testovanie, ktoré môžu byť využité len pre testovanie žiakov.

  V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiaka počas školského roka:

  1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

  2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.

  3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

   

  PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TRIEDACH

  Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov. Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

   

  Písomne vyhlásenie o bezpríznakovosti

  Oznámenie o výnimke z karantény

   

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2021/2022

  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2021/2022

  Školský rok 2021/2022 začneme 2. septembra 2021 slávnostnou sv. omšou VENI SANCTE8:30 hod. vo farskom kostole sv. Martina.

   

  Po skončení sv. omše pôjdu žiaci 1. ročníka spolu s rodičmi (max. 1 rodič so žiakom) do školy, kde sa stretnú s triednou učiteľkou v triede a bude požehnanie aktoviek. Ak rodič prejaví záujem sprevádzať svoje dieťa až do triedy, je povinný podpísať Vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti. Tlačivo si môžete stiahnuť a vytlačiť zo stránok školy, alebo vypísať pripravené tlačivo pri vstupe do školy.

  Žiaci ostatných ročníkov odchádzajú po sv. omši domov. V tento deň bude možné vyzdvihnúť si prihlášku do ŠKD a na stravovanie v jedálni Materskej školy (po sv. omši pred kostolom).

  V piatok, 3.9.2021 budú triednické hodiny (1. stupeň - 4 vyučovacie hodiny, 2. stupeň – 5 vyučovacích hodín) a odovzdávanie učebníc. Je potrebné priniesť si tašky. 

  Prevádzka ŠKD bude od 3.9.2021 na základe vyplnenej žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD. Ďeťom, ktoré pôjdu do ŠKD je potrebné pribaliť väčšiu desiatu, nakoľko sa ešte obedy v školskej jedálni nebudú podávať.

  Žiadame rodičov, aby pred nástupom žiakov do školy podali elektronicky (prostredníctvom rodičovského konta na Edupage) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa, alebo si tlačivo stiahli, vytlačili  a podpísané odovzdali v piatok ráno pri príchode do školy.

  Pri vstupe do školy sa bude naďalej vykonávať ranný filter - meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk. Žiaci sú povinní mať počas vyučovania prekryté horné dýchacie cesty rúškom.

   

  Vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa

 • Zoznam pomôcok pre žiakov 2. stupňa

  Zoznam pomôcok pre 2. stupeň

   

  MAT – č. 460 x1, (5. ročník – č. 460 x 2)

  SJL –  č. 564 , č. 544 – 2x len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  ANJ – č. 564, č. 644 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  NEJ -  č. 564, len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  DEJ – č. 544

  OBN – č. 544

  BIO – č. 464

  CHE – č. 460

  GEO – č. 464

  FYZ – č. 460

  HUV – č. 464 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  KNB – pokračujú v zošite z minulého ročníka

  TEV – tričko, kraťasy, tepláky, cvičky, botasky s bielou podrážkou, ponožky

  VYV – 2 eurá

   

  Hygienické vrecúško 2x rúško, 3x vyťahovacie vreckovky, 3x toaletný papier (antibakteriálne mydlo, papierové utierky na ruky zabezpečuje škola)

  Prezúvky  so svetlou podrážkou, nie kroksy

   

  INÉ :Pravítko s ryskou, dlhé pravítko, uhlomer, kružidlo, podložky do čistých zošitov, farebné perá, farbičky, tyčinkové lepidlo a zvýrazňovače

 • Pomôcky pre žiakov 1. stupňa

  Čo potrebuje žiak 1. stupňa

  Prezuvky so svetlou podrážkou – ak sa dá -  NIE kroksy.

  Telocvičný úbor – tričko, krátke nohavice, tenisky so svetlou podrážkou, ponožky, tepláková súprava

  Hygienické potreby – 2x rúška, 3x vyťahovacie vreckovky, 3x toaletný papier (antibakteriálne mydlo, papierové utierky na ruky zabezpečuje škola)

  Písacie potreby - atramentové pero, 2 ceruzky č.2, malé pravítko, farbičky 12 ks, mäkkú gumu, tyčinkové lepidlo, farebné pero – nie červené, strúhadlo so zásobníkom.

   

  Výtvarná výchova – poplatok za pomôcky na tento šk. rok:

  1. roč. – 7 eur
  2. – 4. roč. – 5 eur

  Druhý stupeň – 2 eurá

  Všetko označiť menom!

   

  Zošity do 1. ročníka

  Štvorčekovaný č. 5110 – 1 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 510 - 3 ks

  zošit č. 511 s pomocnou linajkou – 4 ks

  malý hrubý slovník na oznamy

   

  Zošity do 2. ročníka

   

  Malý, riadkovaný č. 523 – 5 ks

  Malý, riadkovaný č. 512 – 4 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 510 - 3 ks + papierové podložky s riadkami

  malý hrubý slovník na oznamy

  notový zošit

   

  Zošity do 3. ročníka

   

  Malý, riadkovaný č. 523 – 11 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 520 – 1 ks  + papierová podložka s riadkami

  malý hrubý slovník na oznamy

  notový zošit

   

  Zošity do 4. ročníka

   

  Malý, riadkovaný č. 523 – 10 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 520 – 1 ks  + papierová podložka s riadkami

  malý riadkovaný zošit na zápis domácich úloh č. 524 – 1 ks

  malý hrubý slovník na oznamy

  kružidlo

  notový zošit

   

   

  Počet zošitov je orientačný – k začiatku šk. roka. V priebehu roka, po zapísaní, bude potrebné zošity dokupovať podľa potreby.

 • OZNAM k začiatku nového školského roka 2021/2022

  OZNAM k začiatku nového školského roka 2021/2022

  Vážení rodičia,

  v utorok 17.8.2021 prebehla tlačová beseda ministra školstva k novému školskému roku, na základe ktorej Vám prinášame niektoré informácie.
  V školskom roku 2021/2022 sa školy budú opäť riadiť takzvaným „Školským semafórom“. 

  Jednou zo zmien oproti minulému školskému roku je, že test (Ag/PCR) nebude podmienkou na nástup do školy, avšak pre tých, ktorí majú záujem, rezort poskytol možnosť dať otestovať žiakov PCR kloktacími testami (jednorázovo na začiatku šk. roka).

  Okrem toho žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. 

  V najbližších dňoch vás budeme kontaktovať prostredníctvom Edupage, aby sme zistili Váš záujem. V prípade záujmu škola zabezpečí kloktacie testy, ako aj antigénové testy na domáce testovanie. 

  Ostatné informácie k nástupu do školy postupne spracujeme a zverejníme na našej webovej stránke.

  Prajeme príjemný zvyšok prázdnin.

 • Výberové konanie - Asistent učiteľa

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice 199 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 18.augusta 2021.

  Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

  Výberové konanie - Asistent učiteľa

 • ZMENA v "OBEDOCH ZADARMO"

  Vážení rodičia!

        Od 1. augusta 2021 sa ukončuje celoplošné poskytovanie dotácií na stravu (tzv. OBEDY ZADARMO). Nárok na dotáciu budú  mať len žiaci školy žijúci v domácnosti, ktorej sa poskytuje  pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Dotáciu na obedy je možné  po novom požiadať aj na dieťa, za ktoré si ani jeden z rodičov neuplatňuje / nemôže uplatniť daňový bonus.

       Žiadame rodičov žiakov základnej školy,  ktorí budú mať nárok na dotáciu na stravu, aby to nahlásili emailom na adresu skola@czsradatice.sk, alebo ekonomradatice@gmail.com  do 31.7.2021. Zároveň je potrebné do uvedeného dátumu doručiť do školy (vhodiť do poštovej schránky vedľa hlavného vchodu):

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

           Škola následne na základe doručených potvrdení o HN, o ŽM, čestných vyhlásení požiada o pridelenie dotácie na týchto žiakov.

        Rodičia žiakov ZŠ, ktorí na dotáciu nemajú nárok a budú mať  v školskom roku 2021/2022 záujem o stravovanie pre svoje dieťa, vyplnia v septembri prihlášku na stravovanie v školskej jedálni, pričom za obedy budú hradiť stanovený poplatok.

   

  Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na daňový bonus


 • Testovanie T9-2021

  Testovanie T9-2021

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021)  sa uskutoční dňa 9. júna 2021  (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra

  Pre žiakov, ktorí sa z objektívnych príčin nezúčastnia testovania v riadnom termíne sa uskutoční náhradný termín Testovania 9 2021 dňa 24. júna 2021.

       Zároveň Vám dávame do pozornosti Špecifikácie testov T9 2021 zverejnené na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2020-2021 v časti Dokumenty na stiahnutie.

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia,

  v zmysle Vyhlášky 200/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa platnej od 30.4.2021 a vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu v okrese Prešov sa zákonní zástupcovia žiakov ani žiaci 2. stupňa základnej školy už nemusia preukazovať potvrdením o negatívnom výsledku PCR, alebo Ag testu. Zákonný zástupca vypĺňa iba Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré donesú žiaci v pondelok ráno, alebo ho zašlú elektronicky prostredníctvom aplikácie EDUPAGE.

  Naďalej sa bude každé ráno vykonávať ranný filter. Do školy  môžu prísť iba žiaci, ktorí neprejavujú príznaky akútneho ochorenia, resp. ak rodina nie je v karanténe. Nosenie rúšok (nemusí byť repirátor) je v priestoroch školy pre žiakov, aj zamestnancov školy naďalej povinné.

   

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti (od 3.5.2021)

   

 • Návrat žiakov 5. - 7. ročníka na prezenčné vyučovanie

  Návrat žiakov 5. - 7. ročníka na prezenčné vyučovanie

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku sa žiaci 5. – 7. ročníka od 26.4.2021 vracajú na prezenčné vyučovanie. Tešíme sa na ich návrat do školy . Fyzický návrat do školy je dôležitý z dôvodu priameho a nenahraditeľného kontaktu s vyučujúcimi, ale aj z dôvodu socializácie so svojimi rovesníkmi..

  Žiaci sa nemusia obávať nástupu do školy. Vyučujúci budú počas prvých týždňov minimalizovať stresové situácie, budú vytvárať bezpečné prostredie bez strachu z písomiek a skúšania. Počas prvých dvoch adaptačných týždňov sa budú žiaci učiť podľa upraveného rozvrhu hodín, učivo hlavne opakovať a precvičovať. Budú mať dostatok času na obnovenie pracovných a študijných návykov a na postupnú záťaž.

  Nástup žiakov 2. stupňa na prezenčné vyučovanie je podmienený predložením negatívneho výsledku z PCR, alebo antigénového testovania žiaka a jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti (k nahliadnutiu) nie staršieho ako 7 dní a podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti.

  Výnimky z testovania:

  • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 180 dní
  • osoby po druhej dávke mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID19 (vakcíny od spoločnosti Pfizer a Moderna) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
  • osoby po prvej dávke vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID19 (vakcíny od spoločnosti AstraZeneca) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne
  • osoby po prvej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID
  • osoby, ktorých zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu

  Je potrebné predložiť fotokópiu dokladu, že osoba spadá medzi jednotlivé výnimky.

   

  Po príchode do školy prejdú žiaci ranným filtrom – meranie teploty a dezinfekcia. Žiaci 2. stupňa musia mať v priestoroch školy nasadený respirátor, alebo rúško.

  Prosíme Vás, aby ste využili možnosť a potrebné tlačivá (čestné vyhlásenie a výsledky testov) zasielali elektronicky, prostredníctvom aplikácie EDUPAGE, alebo internetových stránok školy.

  Stravovanie v školskej jedálni: ak má žiak záujem o stravovanie v jedálni, je potrebné sa na odber stravy prihlásiť najneskôr do piatku 22.4.2021 na tel. čísle: 051/ 77 96 221

  Čestné vyhlásenie II. stupeň

 • Kloktacie testy 23.4.2021

  Kloktacie testy 23.4.2021

  V piatok 23.4.2021 prebehne v škole testovanie žiakov 5. – 9. ročníka, ktorých zákonný zástupca súhlasil s kloktacími testami.

  Časový harmonogram testovania: 

  • 5. ročník              -       8:00 – 8:30
  • 6. ročník              -       8:40 – 9:00
  • 7. ročník              -       9:00 – 9:25
  • 8. a 9. ročník       -       ráno po príchode do školy

  Pred samotným kloktaním sa nesmie dve hodiny jesť, piť, kloktať, umývať zuby, žuvať žuvačku.

  Žiaci, ktorí sa v piatok zúčastnia testov po prvýkrát, predložia pred testovaním podpísaný Formulár k odberu vzorky. 

  Žiaci, ktorí sa nezúčastnia kloktacích testov sa pri nástupe do školy v pondelok 26.4.2021 preukážu negatívnym výsledkom testu z antigénového testovania! Odporúčame využiť možnosť testovania v sobotu 24.4.2021 v priestoroch OcÚ Radatice

  Formulár k vyšetreniu

 • Nástup žiakov 8. a 9. ročníka na prezenčné vyučovanie

  Nástup žiakov 8. a 9. ročníka na prezenčné vyučovanie

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia ministra školstva sa od 19.4.2021 obnovuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov 8. a 9. ročníka. Škola bude pri nástupe žiakov dodržiavať všetky pokyny a usmernenia tak, aby zabezpečila bezpečný návrat žiakov do školy v súlade s odporúčanými hygienickými opatreniami a ich postupnú adaptáciu na výchovno – vzdelávací proces v prezenčnej forme. 

  Účasť na vyučovaní bude podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a taktiež žiaka 2. stupňa.  

  V pondelok ráno pri vstupe do školy žiak odovzdá vypísané a podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a predloží k nahliadnutiu výsledok svojho testu a testu zákonného zástupcu, ktorý nesmie byť starší ako 7 dní.

  Vyhlásenie je možné podať aj elektronický prostredníctvom aplikácie Edupage. Aj v tomto prípade je potrebné priložiť do prílohy vyhlásenia oskenované/sfotené certifikáty z testovania, resp. snímku obrazovky mobilu so SMS správou o výsledku testovania. Odporúčame vám absolvovať testovanie v priebehu víkendu 17.- 18.4.2021

  Žiaci, ktorí súhlasili s kloktacími testami ich absolvujú v piatok 16.4.2021 (presný čas upresníme) Pred samotným testom je potrebné odovzdať vypísaný formulár.

  Výnimky z testovania:

  •  ak žiak prekonal ochorenie Covid 19, potrebné potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní
  • ak zákonný zástupca žiaka prekonal ochorenie Covid 19, potrebné potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní
  • ak bol zákonný zástupca očkovaný dvoma  dávkami vakcíny a od podania druhej dávky prešlo  najmenej 14 dní po zaočkovaní – potrebné predložiť potvrdenie a očkovaní

  Po príchode do školy prejdú žiaci ranným filtrom – meranie teploty a dezinfekcia. Žiaci 2. stupňa musia mať v priestoroch školy nasadený respirátor.

  V prípade, ak zákonný zástupca, alebo  žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa žiak  nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

  • škola ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu, alebo  žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.
  • ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, bude to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní
  • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu a), žiak bude komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

  V týchto prípadoch nemá zákonný zástupca  nárok na tzv. „pandemickú OČR“.


  Stravovanie: ak má žiak záujem o stravovanie v jedálni, je potrebné sa na odber stravy prihlásiť najneskôr do piatku 16.4.2021 na tel. čísle: 051/ 77 96 221


  Vážení rodičia,

  veríme, že aj Vy chápete, že návrat Vášho dieťaťa do školy je dôležitý z dôvodu priameho a nenahraditeľného kontaktu s vyučujúcimi, ale aj znovuobnovenia  socializácie a rovesníckeho správania.

  Žiaci sa nemusia obávať nástupu do školy. Vyučujúci budú minimalizovať stresové situácie, budú vytvárať bezpečné prostredie bez strachu z písomiek a skúšania. Počas prvých dvoch týždňov sa bude učivo iba opakovať a precvičovať. Žiaci budú mať dostatok času na obnovenie pracovných a študijných návykov a na postupnú záťaž.

  Rozhodnutie ministra školstva

  Najčastejšie otázky k obnoveniu prezenčnej výuky

  Čestné prehlásenie žiak 2. stupňa

  Formulár k vyšetreniu kloktacím testom

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA NA ŠK. ROK 2021/2022

  TERMÍN: 12.4.2021. - 13.4.2021

  Na základe pretrvávajúcej pandémie COVID-19 a na základe odporúčania Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR sa zápis do 1. ročníka Cirkevnej základnej školy sv. Martina, pre školský rok 2021/2022 uskutoční v dňoch 12. apríla 2021 - 13.apríla 2021 vyplnením ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY na internetovej stránke školy. Pokiaľ Vám situácia neumožní zapísať vaše dieťa v danom termíne môžete tak urobiť najneskôr do 30. apríla 2021 po predchádzajúcom telefonickom kontakte so školou.

  Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, tlačivo si môžete vyzdvihnúť a vypísať v budove školy v čase medzi 8,00 – 15,00 hod. Z dôvodu dodržania aktuálne platných hygienických nariadení je potrebné, aby ste sa telefonicky alebo mailom ohlásili a dohodli si vopred presný čas návštevy (Tel.: 051/77 96 210, Mobil: 0915 934 401, Email: skola@czsradatice.sk).

  Do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 sa zapisujú deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

  Po prijatí a zaevidovaní elektronických prihlášok Vás budeme telefonicky alebo emailom informovať o ďalšom postupe zápisu do 1. ročníka.

  O prijatí – neprijatí, žiaka na základné vzdelávanie do Cirkevnej základnej školy sv. Martina  rozhodne riaditeľ školy a oznámi zákonným zástupcom žiaka písomným rozhodnutím do 15. júna 2021.

  V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zápisu, nás môžete kontaktovať prostredníctvom školského e-mailu skola@czsradatice.sk,  alebo na tel. čísle: 051/77 96 210, 0915 934 401.
  Za pochopenie Vám vopred veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu pri výchove a vzdelávaní Vašich detí.

 • VEĽKÁ NOC

 • Zisťovanie záujmu o kloktacie testy

  Zisťovanie záujmu o kloktacie testy

  Vážení rodičia,

  na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu predpokladá, že po veľkonočných prázdninách nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym COVID automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne:

  • ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v 9. ročníku základných škôl,
  • v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má mimoriadny záujem udržať prostredie škôl bezpečné, a preto ponúka pre žiakov 2.stupňa základných škôl možnosť pravidelného PCR testovania kloktacími testami.

  V súvislosti s tým, potrebujeme zistiť váš predbežný záujem o túto formu testovania, a to zozbieraním  tlačív Príloha č. 1A „Súhlas dotknutej osoby“Príloha č. 1B „Zber údajov“, ktoré sú potrebné pre vykonanie testovania žiaka.

  Z tohto dôvodu Vás prosíme, aby ste si predmetné tlačiva vypísali, vytlačili, podpísali a vyplnené najneskôr 30.3.2021 (UTOROK) do 12,00 hod. doručili do školy (vhoďte do poštovej schránky vedľa hlavného vchodu). Na základe týchto súhlasov budeme objednávať kloktacie testy.

   Ak nemáte možnosť vytlačiť si dokumenty, môžete si ich vyzdvihnúť pri hlavnom vchode školy.

  Testovanie kloktaním je dobrovoľné. V prípade nezáujmu zákonného zástupcu o testovanie svojho dieťaťa kloktaním môže byť žiak 2. stupňa naďalej testovaný antigénovými testami.

  Testovanie žiakov 2.stupňa by sa malo uskutočniť po veľkonočných prázdninách v 14.týždni. O presnom termíne Vás budeme včas informovať.

   

  Informácie o kloktacích testoch na školách: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/

  Ukážka priebehu kloktacieho testu: https://www.youtube.com/watch?v=GI9pV_YmlmA&t=5s

   

  Dokumenty na vytlačenie:

  Príloha 1A - Súhlas dotknutej osoby

  Príloha 1B - Zber údajov

   

 • JARNÉ PRÁZDNINY

  JARNÉ PRÁZDNINY

  Milí rodičia a žiaci,

  v dňoch od 22.2.2021 - 26.2.2021 sú jarné prázdniny. Vyučovanie ani dištančné vzdelávanie v týchto dňoch nebude prebiehať. Prajeme vám príjemné prežitie prázdninových dní, oddýchnite si a načerpatie energiu a sily do ďalšieho obdobia.

  Ak sa situácia nezmení nástup do školy na prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa je 1.3.2021 (potrebné vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti a kópia negatívneho výsledku z PCR alebo Ag testu starého nie viac, ako 7 dní).  Žiaci II. stupňa budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní. O prípadných zmenách vás budeme informovať.

 • OZNAM - aktualizácia 6.2.2021

  OZNAM - aktualizácia 6.2.2021

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia ministra školstva vedy výskumu a športu zo dňa 5.2.2021 obnovujeme od 8.2.2021 prezenčné vyučovanie žiakov 1. – 4. ročníka a zároveň aj činnosť Školského klubu detí v základnej škole. Podmienkou účasti žiaka na prezenčnom vyučovaní je pretestovanie jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom antigénovým alebo PCR testom. Negatívny výsledok nesmie byť starší ako 7 kalendárnych dní.

  Zároveň umožňujeme vybraným žiakom 2. stupňa, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, alebo majú ťažkosti s dištančným vzdelávaním prezenčnú výučbu v škole v skupinke 5+1 (5 žiakov + 1 vyučujúci). Podmienkou je negatívny výsledok Ag alebo PCR testu žiaka a jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti, nie starší ako 7 kalendárnych dní.

  Pred nástupom detí do školy v pondelok 8. 2. 2021 je nutné doniesť Čestné vyhláseniehttps://czsradatice.sk zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negatívnom výsledku testu za každé dieťa zvlášť. Čestné vyhlásenie si môžete vyzdvihnúť pri testovaní na odbernom mieste v sále OcÚ, vytlačiť zo stránky školy, alebo zadať elektronicky po prihlásení rodičovským kontom na stránke školy https://czsradatice.sk .

  postup pre rodičov žiakov 1. stupňa: http://help.edupage.sk/?lang_id=2&p=u38/u178/u1595

  postup pre rodičov žiakov 2. stupňa: http://help.edupage.sk/?lang_id=2&p=u38/u178/u1601

   

  Vzhľadom na to, že sme do poslednej chvíle nevedeli, či sa školy otvoria, nebolo možné zabezpečiť žiakom školy na pondelok 8.2.2021 obedy v školskej jedálni. Preto prosíme rodičov, aby svojím deťom, ktoré ostávajú po vyučovaní v družine, zabalili väčšiu desiatu.

   

  Čestné vyhlásenie - zákonný zástupca žiaka - 1. stupeň

  Čestné vyhlásenie - zákonný zástupca žiaka - 2. stupeň

   

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401

Fotogaléria