• Dotácia "Obedy zadarmo" od 1.9.2024
     • Dotácia "Obedy zadarmo" od 1.9.2024

     • Vážení rodičia,
      ak máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu („OBEDY ZADARMO“) pre Vaše dieťa aj v nasledujúcom školskom roku, je nevyhnutné znovu požiadať o túto dotáciu prostredníctvom papierovej žiadosti, alebo elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v EDUPAGE aplikácii, alebo prihlásením do rodičovského konta na stránkach školy.

      PAPIEROVÚ žiadosť (v prílohe správy) je potrebné vytlačiť, vypísať a doručiť späť do školy najneskôr do 28.6.2024.

      ELEKTRONICKÚ žiadosť môžete podať prostredníctvom rodičovského konta v EDUPAGE aplikácii, alebo prihlásením do rodičovského konta na stránkach školy. Taktiež v termíne do 28.6.2024.

      Na úvodnej obrazovke aplikácie EDUPAGE kliknite na 'červené plus' alebo na tehličku 'Žiadosti/Vyhlásenia' a vyberte „Zápisný lístok na stravovanie s Návratkou“.
      Zvoľte školský rok, pre ktorý Zápisný lístok s Návratkou podávate – 2024/2025.
      Ak si chcete požiadať o dotáciu na stravovanie formou Návratky, zvoľte možnosť 'žiadam o poskytnutie dotácie na stravu na dieťa'.
      Vyplňte ročník, ktorý bude Vaše dieťa v školskom roku 2024/2025 navštevovať.
      Číslo účtu nie je potrebné zadávať.
      Následne v hornej časti obrazovky stlačte "Podať novú žiadosť/vyhlásenie". Vaša žiadosť bude odoslaná škole.


      Ak máte na škole viac detí, návratku je potrebné podať za každé dieťa zvlášť.

      V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského roka o dotáciu na stravu nepožiadate.

      Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.


      Žiadosť rodiča o poskytnutie dotácie na stravu - návratka         Word

      Žiadosť rodiča o poskytnutie dotácie na stravu - návratka         Pdf

     • Informácie k zápisu do I. ročníka

     • Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v termíne

       8.4.2024 – 9.4.2024 v čase 14:30 – 17:00 hod.

      v priestoroch základnej školy. 

      V prípade objektívnych príčin je možné dieťa zapísať aj priebežne počas pracovných dní do 30.4.2020 po predchádzajúcej dohode termínu.

      Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2024 šiesty rok veku ( deti narodené v období 1.9.2017 – 31.8.2018) a deti, ktoré boli na zápis v minulom roku, ale pokračovali v predprimárnom vzdelávaní.

       

      Na zápise  je potrebné predložiť:

      • občiansky preukaz oboch rodičov k nahliadnutiu,
      • originál rodného listu dieťaťa k nahliadnutiu,

      Prihlášku odporúčame vyplniť vopred online prostredníctvom internetu na stránke školy https://www.czsradatice.sk/register/ . Pred odoslaním prosím dôsledne skontrolujte správnosť údajov (rodné číslo dieťaťa, bydlisko, kontaktné údaje, interpunkčné znamienka mäkčene, dĺžne, nepoužívajte iba veľké písmená).

      Pokiaľ máte možnosť, vyplnenú prihlášku vytlačte, podpíšte obaja rodičia a prineste na zápis. Ak nemáte možnosť elektronickú prihlášku vytlačiť, urobíme tak v škole pri zápise.

      Rodičia, ktorí nemajú možnosť zapísať dieťa elektronicky, vypíšu formulár v papierovej podobe priamo počas zápisu (tlačivo na vypísanie bude k dispozícii v budove školy).

       

       DÔLEŽITÉ  UPOZORNENIE! 

      V zmysle §144a ods. 1 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa od 1.1.2022 vyžaduje podpis

      OBOCH zákonných zástupcov dieťaťa alebo neplnoletého žiaka.

      Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje ak:

      • Jednému z rodičov bol obmedzený, alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností, túto skutočnosť je možné preukázať kópiou rozhodnutia súdu.
      • Jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, túto skutočnosť je možné preukázať potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu.
      • Ak je zadováženie podpisu / súhlasu druhého rodiča spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Túto skutočnosť je možné preukázať tlačivom „Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu“.
      • Ak sa rodičia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy tlačivo Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov k podaniam.

       

      Prílohy:

                    Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

                    Príloha č. 2 - Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov k podaniam

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 ods. 5),  poskytuje žiakom 5. – 8. ročníka základnej školy dňa 20. marca 2024 /streda/ riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia priebehu testovania žiakov 9. ročníka T9-2024 a zabezpečenia externého dozoru na ďalšej základnej škole.

    • Testovanie 9-2024
     • Testovanie 9-2024

     •      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  pod názvom Testovanie 9-2024 sa v školskom  roku 2023/2024 uskutoční 20. marca 2024 (streda)  z predmetov  predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. 

      Náhradný termín testovania 9-2024 sa uskutoční 4. a 5. apríla 2024.

           Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkon v testoch a poskytovať školám spätnú väzbu a kompletnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

      Základné informácie o Testovaní 9-2024 nájdete tu.

       

      Všetkým deviatakom prajeme veľa šťastia :-)

       

      Základné informácie k Testovaniu 9 -2024

    • Olejko chráni prírodu
     • Olejko chráni prírodu

     • Vážení rodičia,

      naša škola sa zapojila do projektu OLEJKO CHRÁNI PRÍRODU. Tento projekt je zameraný na triedenie a zber použitého kuchynského oleja z domácností.  Ponúkame Vám tak možnosť triediť aj tento druh odpadu, aby neskončil v kanalizácii alebo komunálnom odpade a pomôcť tak prírode.

      V priestore, pri zadnom vchode školy, je umiestnená označená nádoba. Použitý kuchynský olej (zbavený  hrubých usadenín a zvyškov z jedál) treba vkladať do zbernej nádoby v dobre uzatvorených plastových fľašiach. Odovzdávať sa môžu všetky druhy jedlých olejov a tukov: slnečnicový, repkový, bravčová masť, oleje z nálevov potravín a pod. Zapojením do projektu sa naša škola dostáva do žrebovania o ceny od partnerov projektu.

      Ďakujeme, že aj takto pomáhate chrániť prírodu a životné prostredie.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia,v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľujem žiakom Cirkevnej základnej školy sv. Martina dňa 22.decembra 2023 /piatok/ riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov. V tento deň nebude zabezpečená ani prevádzka ŠKD.

      V dňoch 25.12.2023 – 7.1.2024 sú Vianočné prázdniny. Žiaci nastupujú do školy 8.1.2024 /pondelok/.

     • Trojkráľová zábava

     • Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na TROJKRÁĽOVÚ ZÁBAVU, ktorá sa uskutoční dňa 6.1.2024 so začiatkom o 20:00 hod. v priestoroch OcÚ Radatice. Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom úrade.Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pri zabezpečení cien do tomboly. Tí, ktorí máte možnosť zabezpečiť nejakú cenu, môžete ju doniesť priamo na obecný úrad. Ďakujeme.

       

       

    • Riaditeľské voľno - oznam
     • Riaditeľské voľno - oznam

     • Vážení rodičia,

      v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5)  udeľujem žiakom Cirkevnej základnej školy sv. Martina dňa 16. novembra 2023 /štvrtok/ riaditeľské voľno z dôvodu účasti pedagogických zamestnancov školy na Celodiecéznom metodickom dni učiteľov a vychovávateľov Košickej arcidiecézy. Pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nahlásili záujem, bude v tento deň zabezpečená prevádzka ŠKD.

    • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2023/2024
     • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2023/2024

     • Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy sv. Martina v Radaticiach oznamuje, že školský rok 2023/2024 začneme 4. septembra 2023 (pondelok) slávnostnou sv. omšou VENI SANCTE o 8:30 hod. vo farskom kostole sv. Martina. Pri tejto sv. omši bude požehnanie aktoviek žiakov 1. ročníka, preto prosíme, aby si ich prváci priniesli  so sebou.

      Po skončení sv. omše sa žiaci 1. ročníka, spolu s rodičmi, presunú do školy, kde sa stretnú s triednou pani učiteľkou v ich triede.  Žiaci ostatných ročníkov odchádzajú po sv. omši  domov a majú v tento deň voľno.

      Vyučovanie začne od utorka 5.9.2023 triednickými hodinami (1. stupeň - 4 vyučovacie hodiny, 2. stupeň – 5 vyučovacích hodín) a odovzdávaním učebníc. Je potrebné priniesť si tašky. 

      Prevádzka ŠKD bude od 5.9.2023 na základe vyplnenej žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD. Prihlášku do ŠKD si môžte vyzdvihnúť u p. vychovávateľky v pondelok po sv. omši. 

      Obedy sa budú vydávať od utorka 5.9.2023.

       

      Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti už nie je potrebné zasielať.

     • Pomôcky na šk. rok 2023/2024

     • Zoznam zošitov a pomôcok pre 1. stupeň

       

      Prezuvky so svetlou podrážkou - nie kroksy

      Telocvičný úbor – tričko, krátke nohavice, tenisky s bielou podrážkou, ponožky, tepláková súprava

      Hygienické potreby (3 x toaletný papier, 3x vyťahovacie vreckovky, malý uterák) – priniesť na začiatok roka

       

      V peračníku - atramentové pero, 2 ceruzky č.2, malé pravítko, farbičky, mäkkú gumu, farebné pero, nožnice s tupým koncom, tyčinkové lepidlo, stará košeľa – plášť, strúhadlo so zásobníkom.

      Ročný poplatok za pomôcky na výtvarnú výchovu – 10 eur

      Všetko označiť menom!

       

      Zošity do 1. ročníka

      Štvorčekovaný č. 5110 – 2 ks

      malý, tenký, čistý zošit č. 510 - 2 ks

      veľký, čistý zošit č. 420 – 1 ks

      zošit č. 511 s pomocnou čiarou – 3 ks

       

      Zošity do 2. ročníka

      Malý, riadkovaný č. 523 – 5 ks

      Malý, riadkovaný č. 512 – 5 ks

      malý, tenký, čistý zošit č. 510 - 1 ks

      malý, tenký čistý zošit č. 520 – 1 ks

       

      Zošity do 3. ročníka

      Malý, riadkovaný č. 523 – 10 ks

      malý, tenký, čistý zošit č. 510 – 1 ks

      malý, tenký čistý zošit č. 520 – 1 ks

       

       

      Zošity do 4. ročníka

      Malý, riadkovaný č. 523 – 10 ks

      malý, tenký, čistý zošit č. 510 – 1 ks

      malý, čistý zošit č. 520 – 3 ks

      kružidlo

       

      Počet zošitov je orientačný – k začiatku šk. roka. V priebehu roka, po zapísaní, bude potrebné zošity dokupovať podľa potreby.

       

       

       

       

      Zoznam zošitov a pomôcok pre 2. stupeň

       

      MAT – č. 460 x1, + (5. ročník – č. 560 x1)

      SJL –  č.564 x 2, č. 564 x 1 (len 5. ročník)

      ANJ – č. 464, č. 644 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

      NEJ – č. 564 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

      DEJ – č. 544

      OBN – č. 544 ( od 6.ročníka)

      BIO – č. 464

      CHE – č. 460 ( od 7.ročníka)

      FYZ – č. 460 ( od 6.ročníka)

      GEO – č. 444 ( 5.ročník 464)

      HUV – č. 464 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

      KNB – č. 564 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

      VYV – poplatok na pomôcky 10€

       

      TEV – tričko, kraťasy, tepláky, cvičky alebo botasky s bielou podrážkou, ponožky

      Hygienické pomôcky – toalet. Papier – 4 ks.,  vyťahovacie servítky – 2 ks.

      Prezúvky  so svetlou podrážkou, nie kroksy

       

      INÉ: Pravítko s ryskou 2x (1 ks ostáva v škole), dlhé pravítko 2x (1 ks ostáva v škole), uhlomer 2x (1 ks ostáva v škole), kružidlo 2x (1 ks ostáva v škole), kalkulačka, podložky do čistých zošitov, farebné perá, tyčinkové lepidlo, nožnice a zvýrazňovače – kupujte len to, čo vám chýba

       

     • Informácie k zápisu do 1. ročníka na šk. rok 2023/2024

     • Informácie

      pre rodičov k zápisu do 1. ročníka na školský rok 2023/2024

       

      Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční prezenčnou formou v termíne 

       3.4.2023 – 5.4.2023 v čase 14:30 – 17:00 hod. v priestoroch školy.

       

      Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2022 šiesty rok veku ( deti narodené v období 1.9.2016 – 31.8.2017) a deti, ktoré boli na zápis v minulom roku, ale pokračovali v predprimárnom vzdelávaní.

       

      Na zápise  je potrebné predložiť:

      • občiansky preukaz oboch rodičov k nahliadnutiu,
      • originál rodného listu dieťaťa k nahliadnutiu,

       

      Prihlášku odporúčame vyplniť vopred online prostredníctvom internetu na stránke školy https://www.czsradatice.sk/register/ . Pred odoslaním prosím dôsledne skontrolujte správnosť údajov (rodné číslo dieťaťa, bydlisko, kontaktné údaje, interpunkčné znamienka mäkčene, dĺžne, nepoužívajte iba veľké písmená).

      Pokiaľ máte možnosť, vyplnenú prihlášku vytlačte, podpíšte obaja rodičia a prineste na zápis. Ak nemáte možnosť elektronickú prihlášku vytlačiť, urobíme tak v škole pri zápise.

       

      Rodičia, ktorí nemajú možnosť zapísať dieťa elektronicky, vypíšu formulár v papierovej podobe priamo počas zápisu (tlačivo na vypísanie je k dispozícii v budove školy).

       

      DÔLEŽITÉ  UPOZORNENIE!

      V zmysle §144a ods. 1 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa od 1.1.2022 vyžaduje podpis OBOCH zákonných zástupcov dieťaťa alebo neplnoletého žiaka.

       

      Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje ak:

      • Jednému z rodičov bol obmedzený, alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností, túto skutočnosť je možné preukázať kópiou rozhodnutia súdu (k nahliadnutiu pri zápise).
      • Jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, túto skutočnosť je možné preukázať potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu.
      • Ak je zadováženie podpisu / súhlasu druhého rodiča spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Túto skutočnosť je možné preukázať tlačivom Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu. (Príloha 1)
      • Ak sa rodičia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy tlačivo Písomné vyhlásenie k podaniam“. (Príloha 2)

       

                 Príloha 1:  Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

                 Príloha 2:  Písomné vyhlásenie k podaniam

              

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 ods. 5),  poskytuje žiakom 5. – 8. ročníka základnej školy dňa 22. marca 2023 /streda/ riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia priebehu testovania žiakov 9. ročníka T9-2023 a zabezpečenia externého dozoru na ďalšej základnej škole.

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme vám, že jarné prázdniny pre Prešovský kraj sa začínajú v pondelok 6. marca 2023 a končia v piatok 10. marca 2023.

      Nástup do školy po jarných prázdninách je v pondelok 13. marca 2023. Pripomíname vám, že naďalej je potrebné pri nástupe do školy poslať vyhlásenie o bezpríznakovosti (s dátumom 13.3.2023).

      Prajeme vám príjemné prežitie jarných prázdnin.

     • TESTOVANIE 9 - 2023

     • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  pod názvom Testovanie 9-2023 sa v školskom  roku 2022/2023 uskutoční 22. marca 2023 (streda)  z predmetov  predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. 

      Náhradný termín testovania 9-2023 sa uskutoční 4. a 5. apríla 2023.

      Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkon v testoch a poskytovať školám spätnú väzbu a kompletnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

      Viac informácií o Testovaní 9 tu.

      Všetkým deviatakom prajeme veľa šťastia :-)


      Základné informácie k Testovaniu 9 -2023