Navigácia

 • Riaditeľské voľno - oznam

  Riaditeľské voľno - oznam

  Vážení rodičia,

  v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5)  udeľujem žiakom Cirkevnej základnej školy sv. Martina dňa 16. novembra 2023 /štvrtok/ riaditeľské voľno z dôvodu účasti pedagogických zamestnancov školy na Celodiecéznom metodickom dni učiteľov a vychovávateľov Košickej arcidiecézy. Pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nahlásili záujem, bude v tento deň zabezpečená prevádzka ŠKD.

 • Sviatok sv. Martina - patróna školy

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2023/2024

  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2023/2024

  Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy sv. Martina v Radaticiach oznamuje, že školský rok 2023/2024 začneme 4. septembra 2023 (pondelok) slávnostnou sv. omšou VENI SANCTE o 8:30 hod. vo farskom kostole sv. Martina. Pri tejto sv. omši bude požehnanie aktoviek žiakov 1. ročníka, preto prosíme, aby si ich prváci priniesli  so sebou.

  Po skončení sv. omše sa žiaci 1. ročníka, spolu s rodičmi, presunú do školy, kde sa stretnú s triednou pani učiteľkou v ich triede.  Žiaci ostatných ročníkov odchádzajú po sv. omši  domov a majú v tento deň voľno.

  Vyučovanie začne od utorka 5.9.2023 triednickými hodinami (1. stupeň - 4 vyučovacie hodiny, 2. stupeň – 5 vyučovacích hodín) a odovzdávaním učebníc. Je potrebné priniesť si tašky. 

  Prevádzka ŠKD bude od 5.9.2023 na základe vyplnenej žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD. Prihlášku do ŠKD si môžte vyzdvihnúť u p. vychovávateľky v pondelok po sv. omši. 

  Obedy sa budú vydávať od utorka 5.9.2023.

   

  Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti už nie je potrebné zasielať.

 • Pomôcky na šk. rok 2023/2024

  Zoznam zošitov a pomôcok pre 1. stupeň

   

  Prezuvky so svetlou podrážkou - nie kroksy

  Telocvičný úbor – tričko, krátke nohavice, tenisky s bielou podrážkou, ponožky, tepláková súprava

  Hygienické potreby (3 x toaletný papier, 3x vyťahovacie vreckovky, malý uterák) – priniesť na začiatok roka

   

  V peračníku - atramentové pero, 2 ceruzky č.2, malé pravítko, farbičky, mäkkú gumu, farebné pero, nožnice s tupým koncom, tyčinkové lepidlo, stará košeľa – plášť, strúhadlo so zásobníkom.

  Ročný poplatok za pomôcky na výtvarnú výchovu – 10 eur

  Všetko označiť menom!

   

  Zošity do 1. ročníka

  Štvorčekovaný č. 5110 – 2 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 510 - 2 ks

  veľký, čistý zošit č. 420 – 1 ks

  zošit č. 511 s pomocnou čiarou – 3 ks

   

  Zošity do 2. ročníka

  Malý, riadkovaný č. 523 – 5 ks

  Malý, riadkovaný č. 512 – 5 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 510 - 1 ks

  malý, tenký čistý zošit č. 520 – 1 ks

   

  Zošity do 3. ročníka

  Malý, riadkovaný č. 523 – 10 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 510 – 1 ks

  malý, tenký čistý zošit č. 520 – 1 ks

   

   

  Zošity do 4. ročníka

  Malý, riadkovaný č. 523 – 10 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 510 – 1 ks

  malý, čistý zošit č. 520 – 3 ks

  kružidlo

   

  Počet zošitov je orientačný – k začiatku šk. roka. V priebehu roka, po zapísaní, bude potrebné zošity dokupovať podľa potreby.

   

   

   

   

  Zoznam zošitov a pomôcok pre 2. stupeň

   

  MAT – č. 460 x1, + (5. ročník – č. 560 x1)

  SJL –  č.564 x 2, č. 564 x 1 (len 5. ročník)

  ANJ – č. 464, č. 644 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  NEJ – č. 564 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  DEJ – č. 544

  OBN – č. 544 ( od 6.ročníka)

  BIO – č. 464

  CHE – č. 460 ( od 7.ročníka)

  FYZ – č. 460 ( od 6.ročníka)

  GEO – č. 444 ( 5.ročník 464)

  HUV – č. 464 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  KNB – č. 564 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  VYV – poplatok na pomôcky 10€

   

  TEV – tričko, kraťasy, tepláky, cvičky alebo botasky s bielou podrážkou, ponožky

  Hygienické pomôcky – toalet. Papier – 4 ks.,  vyťahovacie servítky – 2 ks.

  Prezúvky  so svetlou podrážkou, nie kroksy

   

  INÉ: Pravítko s ryskou 2x (1 ks ostáva v škole), dlhé pravítko 2x (1 ks ostáva v škole), uhlomer 2x (1 ks ostáva v škole), kružidlo 2x (1 ks ostáva v škole), kalkulačka, podložky do čistých zošitov, farebné perá, tyčinkové lepidlo, nožnice a zvýrazňovače – kupujte len to, čo vám chýba

   

 • Informácie k zápisu do 1. ročníka na šk. rok 2023/2024

  Informácie

  pre rodičov k zápisu do 1. ročníka na školský rok 2023/2024

   

  Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční prezenčnou formou v termíne 

   3.4.2023 – 5.4.2023 v čase 14:30 – 17:00 hod. v priestoroch školy.

   

  Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2022 šiesty rok veku ( deti narodené v období 1.9.2016 – 31.8.2017) a deti, ktoré boli na zápis v minulom roku, ale pokračovali v predprimárnom vzdelávaní.

   

  Na zápise  je potrebné predložiť:

  • občiansky preukaz oboch rodičov k nahliadnutiu,
  • originál rodného listu dieťaťa k nahliadnutiu,

   

  Prihlášku odporúčame vyplniť vopred online prostredníctvom internetu na stránke školy https://www.czsradatice.sk/register/ . Pred odoslaním prosím dôsledne skontrolujte správnosť údajov (rodné číslo dieťaťa, bydlisko, kontaktné údaje, interpunkčné znamienka mäkčene, dĺžne, nepoužívajte iba veľké písmená).

  Pokiaľ máte možnosť, vyplnenú prihlášku vytlačte, podpíšte obaja rodičia a prineste na zápis. Ak nemáte možnosť elektronickú prihlášku vytlačiť, urobíme tak v škole pri zápise.

   

  Rodičia, ktorí nemajú možnosť zapísať dieťa elektronicky, vypíšu formulár v papierovej podobe priamo počas zápisu (tlačivo na vypísanie je k dispozícii v budove školy).

   

  DÔLEŽITÉ  UPOZORNENIE!

  V zmysle §144a ods. 1 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa od 1.1.2022 vyžaduje podpis OBOCH zákonných zástupcov dieťaťa alebo neplnoletého žiaka.

   

  Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje ak:

  • Jednému z rodičov bol obmedzený, alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností, túto skutočnosť je možné preukázať kópiou rozhodnutia súdu (k nahliadnutiu pri zápise).
  • Jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, túto skutočnosť je možné preukázať potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu.
  • Ak je zadováženie podpisu / súhlasu druhého rodiča spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Túto skutočnosť je možné preukázať tlačivom Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu. (Príloha 1)
  • Ak sa rodičia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy tlačivo Písomné vyhlásenie k podaniam“. (Príloha 2)

   

             Príloha 1:  Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

             Príloha 2:  Písomné vyhlásenie k podaniam

          

 • ZÁPIS do 1. ročníka

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 ods. 5),  poskytuje žiakom 5. – 8. ročníka základnej školy dňa 22. marca 2023 /streda/ riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia priebehu testovania žiakov 9. ročníka T9-2023 a zabezpečenia externého dozoru na ďalšej základnej škole.

 • Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme vám, že jarné prázdniny pre Prešovský kraj sa začínajú v pondelok 6. marca 2023 a končia v piatok 10. marca 2023.

  Nástup do školy po jarných prázdninách je v pondelok 13. marca 2023. Pripomíname vám, že naďalej je potrebné pri nástupe do školy poslať vyhlásenie o bezpríznakovosti (s dátumom 13.3.2023).

  Prajeme vám príjemné prežitie jarných prázdnin.

 • TESTOVANIE 9 - 2023

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  pod názvom Testovanie 9-2023 sa v školskom  roku 2022/2023 uskutoční 22. marca 2023 (streda)  z predmetov  predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. 

  Náhradný termín testovania 9-2023 sa uskutoční 4. a 5. apríla 2023.

  Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkon v testoch a poskytovať školám spätnú väzbu a kompletnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

  Viac informácií o Testovaní 9 tu.

  Všetkým deviatakom prajeme veľa šťastia :-)


  Základné informácie k Testovaniu 9 -2023

 • Fašiangový KARNEVAL

 • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

  Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, na základe usmernenia a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove a so súhlasom zriaďovateľa školy, prerušuje výchovno-vzdelávací proces v dňoch 20.12. - 22.12.2022 z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov. Nástup žiakov do školy bude po vianočných prázdninách dňa 9.1.2023 /pondelok/.

 • VIANOČNÁ AKADÉMIA

 • ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA

  Milí rodičia,

  srdečne Vás pozývame na ŠTEFANSKÚ ZÁBAVU, ktorá sa uskutoční dňa 26.12.2022 so začiatkom o 20:00 hod. v priestoroch OcÚ Radatice. Vstupenky je potrebné zakúpiť najneskôr do 16.12.2022.

  Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pri zabezpečení cien do tomboly. Tí, ktorí máte možnosť zabezpečiť nejakú cenu, môžete ju doniesť do školy, alebo priamo na obecný úrad v termíne do 16.12.2022.

  Ďakujeme  

 • 23.11.2022 - ČERVENÁ STREDA

  Postavme sa za prenasledovaných kresťanov

  Na Červenú stredu si celý svet pripomína tých, ktorí pre svoju vieru trpia. Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na vážne skutočnosti prenasledovania a diskriminácie. V tento deň sa po celom svete rozžiaria chrámy, verejné budovy a monumenty na červeno.

  Aj my môžeme vyjadriť svoju solidaritu a podporu trpiacim pre vieru tým, že v stredu 23.11.2022 si oblečieme do školy niečo červené.

   

  Zdroj: https://acnslovensko.sk/cervena-streda/

 • Výberové konanie

  Výberové konanie

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miestia upratovačka školy. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

   

  Výberové konanie - upratovačka školy

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina udeľuje žiakom školy dňa 18.11.2022 /piatok/ riaditeľské voľno z dôvodu účasti pedagogických zamestnancov na Celodiecéznom metodickom dni Košickej arcidiecézy. Tento deň nebude v prevádzke ani ŠKD.

 • Sviatok sv. Martina - patróna školy

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,
  srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 29. 9. 2022 o 16:30 hod. v telocvični školy, kde budete oboznámení s výsledkami výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2021/2022 a s organizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu v novom školskom roku 2022/2023. Po skončení plenárky budú pokračovať triedne aktívy s triednymi učiteľmi v jednotlivých triedach.
  Tešíme sa na spoločné stretnutie.

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2022/2023

  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2022/2023

  Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy sv. Martina v Radaticiach oznamuje, že školský rok 2022/2023 sa začne 5. septembra 2022 slávnostnou sv. omšou VENI SANCTE8:30 hod. vo farskom kostole sv. Martina. Pri tejto sv. omši bude požehnanie aktoviek žiakov 1. ročníka, preto prosíme, aby si ich prváci priniesli  so sebou a pred omšou uložili pred oltár.

  Po skončení sv. omše sa žiaci 1. ročníka, spolu s rodičmi, presunú do školy, kde sa stretnú s triednou pani učiteľkou v ich triede.  Žiaci ostatných ročníkov odchádzajú po sv. omši  domov.

  V pondelok je potrebné vyzdvihnúť si prihlášku na stravovanie (vyplnenú odovzdať späť do školy do utorka 6.9.2022) a taktiež prihlášku do ŠKD.

  V utorok, 6.9.2022, budú triednické hodiny (1. stupeň - 4 vyučovacie hodiny, 2. stupeň – 5 vyučovacích hodín) a odovzdávanie učebníc. Je potrebné priniesť si tašky. 

  Prevádzka ŠKD bude od 6.9.2022 na základe vyplnenej žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD.

  Deťom, ktoré pôjdu do ŠKD, je potrebné pribaliť väčšiu desiatu, nakoľko sa ešte obedy v školskej jedálni nebudú podávať.

  Žiadame rodičov, aby pred nástupom žiakov do školy, podali elektronicky (prostredníctvom rodičovského konta na Edupage) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, alebo si tlačivo stiahli, vytlačili  a podpísané odovzdali v utorok ráno pri príchode do školy.

   

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

   

   

 • Pomôcky pre 1. stupeň

  Čo potrebuje žiak 1. stupňa

  Prezuvky so svetlou podrážkou – ak sa dá -  NIE kroksy.

  Telocvičný úbor – tričko, krátke nohavice, tenisky so svetlou podrážkou, ponožky, tepláková súprava

  Hygienické potreby – 3 x vyťahovacie vreckovky, 3 x toaletný papier, malý uterák s uškom na zavesenie

  Písacie potreby - atramentové pero, 2 ceruzky č.2, malé pravítko, farbičky 12 ks, mäkkú gumu, tyčinkové lepidlo, farebné pero – nie červené, strúhadlo so zásobníkom.


  Výtvarná výchova – poplatok za pomôcky na tento šk. rok:

  1. roč. – 7 eur
  2. – 4. roč. – 5 eur

  Všetko označiť menom!


  Zošity do 1. ročníka

  štvorčekovaný č. 5110 – 1 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 510 - 3 ks

  zošit č. 511 s pomocnou linajkou – 4 ks


  Zošity do 2. ročníka


  malý, riadkovaný č. 523 – 5 ks

  malý, riadkovaný č. 512 – 5 ks

  malý čistý zošit č. 520 - 2 ks + papierové podložky s riadkami

  zošit na značenie domácich úloh

      pravítko 2x (1 ks ostáva v škole)

      notový zošit


  Zošity do 3. ročníka


  malý, riadkovaný č. 523 – 11 ks

  malý čistý zošit č. 520 – 1 ks  + papierová podložka s riadkami

  zošit na značenie domácich úloh

  notový zošit

  pravítko 2x (1 ks ostáva v škole)


  Zošity do 4. ročníka


  malý, riadkovaný č. 523 – 10 ks

  malý čistý zošit č. 520 – 1 ks  + papierová podložka s riadkami

  zošit na značenie domácich úloh

  pravítko 2x (1 ks ostáva v škole) , kružidlo 2x (1 ks ostáva v škole), kalkulačka 1x

      notový zošit  Počet zošitov je orientačný – k začiatku šk. roka. V priebehu roka, po zapísaní, bude potrebné zošity dokupovať podľa potreby.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401

Fotogaléria