Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@czsradatice.sk alebo 051/779 62 10 - kancelária 051/748 35 01 - riaditeľ 0915 934 401 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením   Mám záujem

Úväzok:50%
Dátum nástupu:1.9.2021
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Požadované doklady:
• prihláška do výberového konania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o vzdelaní
• krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list nie starší ako 3 mesiace
• odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania

Iné požiadavky:
• bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
• pozitívny vzťah k deťom a k mládeži
• vítané sú skúsenosti s prácou s mládežou,
• samostatnosť, flexibilita, kreativita, práca s PC samostatnosť

Informácia o plate:
Platové podmienky budú určené podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín nástupu:
1.9.2021

Pracovné podmienky:
Doba určitá od 1.9.2021 do 31.8.2022
50% úväzok

Ďalšie informácie:
Termín a miesto výberového konania:
Termín: 23.8.2021 – presný čas bude uchádzačom oznámený
Miesto: Cirkevná základná škola sv. Martina
Radatice 199
082 42 Radatice

Prihlášku a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať poštou na adresu školy, alebo emailom na adresu skola@czsradatice.sk, s dátumom doručenia najneskôr do 18. augusta 2021.
Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači spĺňajúci predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, spĺňajúci kritéria výberového konania a uchádzači, ktorí doručia všetky požadované doklady.
 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Martina
    Radatice 199
    082 42 Radatice, pošta Bzenov
  • 051/779 62 10 - kancelária
    051/748 35 01 - riaditeľ
    0915 934 401

Fotogaléria