Navigácia

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5),  udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka dňa 6. apríla 2022 /streda/ riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia priebehu testovania žiakov 9. ročníka T9-2022 a zabezpečenia externého dozoru na ďalšej základnej škole.

 • INFORMÁCIE k zápisu do 1. ročníka

  INFORMÁCIE k zápisu do 1. ročníka

  Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční prezenčnou formou v termíne 4.4.2022 – 6.4.2022 v čase 14:30 – 17:00 hod.

  Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2022 šiesty rok veku ( deti narodené v období 1.9.2015 – 31.8.2016) a deti, ktoré mali minulý rok odklad povinnej školskej dochádzky.

   

  Na zápise je potrebné predložiť:

  • občiansky preukaz oboch rodičov k nahliadnutiu,
  • originál rodného listu dieťaťa,
  • ak ide o dieťa so ŠVVP predkladá rodič spolu s prihláškou aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

  Prihlášku odporúčame vyplniť vopred online prostredníctvom internetu na stránke školy https://www.czsradatice.sk/register/ . Pred odoslaním skontrolujte prosím správnosť údajov (rodné číslo dieťaťa, bydlisko, kontaktné údaje, interpunkčné znamienka mäkčene, dĺžne, nepoužívajte iba veľké písmená).

  Pokiaľ máte možnosť, vyplnenú prihlášku vytlačte podpíšte obaja rodičia a prineste na zápis. Ak nemáte možnosť elektronickú prihlášku vytlačiť, urobíme tak v škole pri zápise.

  Rodičia, ktorí nemajú možnosť zapísať dieťa elektronicky, vypíšu formulár v listinnej podobe (tlačivo, vytlačené formuláre na vypísanie budú pre rodičov k dispozícii v budove školy).

   

  UPOZORNENIE!

  V zmysle §144a zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.1.2022 vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa alebo neplnoletého žiaka.

  Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje ak:

  • Jednému z rodičov bol obmedzený, alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností, túto skutočnosť je možné preukázať kópiou rozhodnutia súdu.
  • Jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, túto skutočnosť je možné preukázať potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu.
  • Ak je zadováženie podpisu / súhlasu druhého rodiča spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Túto skutočnosť je možné preukázať písomným vyhlásením (viď príloha).
  • Ak sa rodičia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (viď príloha).

  PRÍLOHA:

  Vyhlásenie o ťažko prekonateľnej prekážke

  Vyhlásenie o dohode, že podpisuje iba jeden rodič

  Prihláška na základné vzdelávanie

 • ZÁPIS do 1. ročníka na šk. rok 2022/2023

 • POLROČNÉ PRÁZDNINY

  POLROČNÉ PRÁZDNINY

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  v piatok 4. februára 2022 sú polročné prázdniny. Žiaci sa opäť vrátia do školy v pondelok 7. februára 2022.

  Pri návrate do školy nezabudnite na vyplnenie tlačiva o bezpríznakovosti.

  Žiaci 7. a 9. ročníka ostávajú do 8.februára na dištančnom vzdelávaní.

  Prajeme Vám príjemný oddychový deň. Užite si ho v zdraví!

 • ODPORÚČANIA PRE RODIČOV A ŽIAKOV

  Milí naši rodičia a žiaci!

  Ministerstvo školstva pripravilo pár bodov ako v pohode zvládnuť obdobie pred polročným vysvedčením, po návrate z predĺžených prázdnin.

 • OZNAM

  OZNAM

  Milí rodičia, milí žiaci,

  do nového roka vám aj vaším rodinám prajem hojnosť Božieho požehnania a milostí, aby ste ho prežili v zdraví, pokoji, radosti a pohode.

  Zároveň vám oznamujem, že riadne vyučovanie po vianočných prázdninách začína pre všetky triedy v pondelok 10.1.2022. Pred nástupom do školy, resp. ráno pri príchode do školy, je potrebné odovzdať vyplnené a rodičmi podpísané tlačivo  o bezpríznakovosti žiaka. Odporúčame vyplniť a odoslať tlačivo elektronicky, prostredníctvom aplikácie EDUPAGE. Školy sa od pondelka 10.1.2022 budú riadiť Školským semafórom.  Naďalej ostáva v platnosti povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v priestoroch školy.


  S prianím príjmného prežitia zostávajúcich voľných dní

  Mgr. Ondrej Jurašek


  Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka

 • Nové číslo školského občasníka MARTINKO

  Nové číslo školského občasníka MARTINKO

  Milí rodičia, milí žiaci, priaznivci našej školy,

  vzhľadom na platné opatrenia a obmedzenia  nebola príležitosť, aby sa tlačená forma nášho školského občasníka MARTINKO dostala medzi vás ešte teraz, pred odchodom na vianočné prázdniny. Ponúkame Vám možnosť prelistovať si aspoň jeho elektronickú verziu. Dozviete sa v nej, čo všetko sme zažili počas uplynulých dvoch školských rokov, poznačených pandémiou. Prajeme Vám príjemné čítanie.

  Martinko 2021

 • Povinnosť nosiť rúško

  Povinnosť nosiť rúško

  V nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 262/2021, ktorá vstupuje do platnosti od 25. 11. 2021 oznamujeme rodičom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a) tejto vyhlášky, sú žiaci POVINNÍ NOSIŤ RÚŠKO v priestoroch školy.

  Prosíme rodičov, aby svojim deťom zabezpečili minimálne 2 ks rúšok. 

   

   

 • Mimoriadne prerušenie školského vzdelávania pre žiakov II. stupňa

  Mimoriadne prerušenie školského vzdelávania pre žiakov II. stupňa

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.12.2021 sa od 13. decembra 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov II. stupňa.

  Žiaci 5. - 9. ročníka sa budú vzdelávť podľa upraveného rozvrhu hodín pre dištančné vzdelávanie, ktorý je zverejnený na stránkach školy. Žiaci II. stupňa budú z obedov odhlásení.

  Žiaci 1. stupňa sa naďalej vzdelávajú prezenčne, podľa riadneho rozvrhu.

   

  Vianočné prázdniny pre všetkých žiakov budú od 20.12.2021 – 07.01.2022.

  Predpokladaný nástup všetkých žiakov do školy po prázdninách je v pondelok 10. 01. 2022.

   

 • MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

  MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

  Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa môže zmeniť. To sú slová svätého pátra Pia a na ne nadväzuje iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec. Aj tento rok vás pozývame pripojiť sa k nám a modliť sa za Cirkev aj za svet.

  Tešíme sa na vás!

  P.S. My sa budeme modliť celá škola, ale veľmi Vás chceme poprosiť, aby sa každý žiak (a jeho rodina) zaregistrovali individuálne na stránke https://acninternational.org/millionchildrenpraying/sk/. Ružence, ktoré plánuje ACN posielať tento rok budú posielať každému dieťatu (rodine), ktoré bude zaregistrované. Takto je to pre nich logisticky jednoduchšie a takisto majú aj lepší prehľad o tom, koľko detí a rodín sa modlí.

 • OFFICE 365 A3

  OFFICE 365 A3

  Vážení rodičia, pedagogický zbor, milí žiaci,

  Cirkevná základná škola sv. Martina poskytuje svojím zamestnancom a žiakom školy bezplatne licenciu na OFFICE 365 A3. Tento produkt obsahuje najnovšiu verziu aplikácii OFFICE 365, t. j. WORD, EXCEL, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote, ktoré sú dostupné na offline použitie. Každý užívateľ si môže balík Office 365 A3 nainštalovať na 5 rôznych zariadení (PC, tablet, telefón) s operačným systémom Windows, macOS, Android.

   

  Postup inštalácie:

  1. Prihlásiť sa na stránku office.com prihlasovacím menom a heslom, ktoré používate aj do MS TEAMS (priezvisko.meno@czsradatice.sk)
  2. V pravom hornom rohu kliknúť na tlačidlo „Nainštalujte si Office“
  3. Stiahne sa aplikácie OfficeSetup.exe, ktorú dvojklikom spustíme a začne inštalácia balíka OFFICE 365 A3 do PC.
  4. Spustením aplikácie OfficeSetup sa spustí samotná inštalácia balíka, ktorá môže v závislosti od rýchlosti pripojenia k internetu trvať od niekoľkých minút až niekoľko desiatok minút.
  5. Po ukončení inštalácie je potrebné spustiť niektorú z aplikácii Office 365 (napr. Word) a prihlásiť sa svojím prihlasovacím menom a heslom.

   

  OFFICE 365 odporúčame nainštalovať všetkým, ktorí doteraz nemajú v počítači nainštalovaný kancelársky balík OFFICE, ale aj tým, ktorí využívajú staršie verzie.  Pred inštaláciou OFFICE 365 A3 je potrebné starú verziu z PC odinštalovať.

 • „Zlepšenie technického stavu a obnova vybavenia telocvične“

   „Zlepšenie technického stavu a obnova vybavenia telocvične“

       Cirkevná základná škola sv. Martina, Radatice sa v rámci zverejnenej Výzvy Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2021 zapojila do programu ŠPORT, podprogram 1.2. – ŠPORT bežné (neinvestičné) výdavky a zaslala elektronickú žiadosť na projekt: „Zlepšenie technického stavu a obnova vybavenia telocvične“.

  Na základe Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 708/2021 zo dňa 3.5.2021 bola na realizáciu projektu schválená dotácia vo výške  3200,- Eur.

       Po podpise ZMLUVY č. 1058/2021/OPR o poskytnutí dotácie uzavretej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 v znení VZN Prešovského samosprávneho kraja č. 85/2020 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja sme zrealizovali projekt v mesiacoch august – september 2021.

       V rámci realizácie  zlepšenia technického stavu boli v telocvični školy vymenené staré, drevené okná, ktoré už mali vyhnité rámy, netesnili, niektoré sa už nedali zavrieť za nové plastové, ktoré boli doplnené vnútornými, ochrannými mrežami. Taktiež boli vymenené vstupné dvere do telocvične.

  V rámci obnovy vybavenia telocvične sme zakúpili novú kónickú švédsku debnu.

       Výmenou okien a vstupných dverí v telocvični školy sme dospeli k vyššiemu teplotnému komfortu v priestoroch telocvične, ale aj k zvýšeniu bezpečnosti žiakov počas výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj osôb, ktoré telocvičňu školy využívajú v čase, mimo vyučovania.

   

  „Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

   

 • Pokyny k organizačnému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu

  Pokyny k organizačnému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu

  Vážení rodičia,

  informujeme Vás o aktuálnych pokynoch k organizačnému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle aktuálne platnej legislatívy: COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 18. 11. 2021, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 24. 11. 2021, rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26.11.2021 platné od 29.11.2021 a aktualizovaného Školského semafóru zo dňa 26.11.2021.

  Rozhodnutie ministra školstva

  Školský semafór od 29.11.2021

  Pokyny od 29.11.2021

  Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovost

  Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti

  Oznámenie o výnimke z karantény žiaka


 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Vážení rodičia, 

  v súvislosti s nadchádzajúcou návštevou Svätého Otca Františka  v Prešove a v Košiciach, a s tým súvisiacim organizačným zabezpečením a bezpečnostnými opatreniami, udeľujem žiakom Cirkevnej základnej školy sv. Martina dňa 14.9.2021 (utorok) riaditeľské voľno.

 • ŠKOLSKÝ SEMAFÓR - informácie pre rodičov

  ŠKOLSKÝ SEMAFÓR - informácie pre rodičov

  Na základe vydaného ŠKOLSKÉHO SEMAFORU, ktorého cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, boli stanovené základné prevádzkové podmienky školy vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní MŠVVaŠ SR. Z manuálu a dokumentov zverejnených na webe MŠVVaŠ SR vyberáme tieto informácie:

   

  Zásadné pravidlá:

  Škola dodržiava opatrenia smerujúce k implementácii odporúčaní ÚVZ SR a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky

  Žiaci a zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR. Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov, deti v materskej škole a v registrovaných nesieťových zariadeniach, žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so sluchovým postihnutím, alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a ich pedagógovia.

   

  RANNÝ FILTER A ĎALŠIE OPATRENIA

  Z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov sa každé ráno bude pri vstupe do školy vykonávať ranný filter (meranie teploty) a vykonávať dezinfekcia rúk.

  Škola má vyčlenenú jednu miestnosť  určenú na bezprostrednú izoláciu osôb s príznakmi infekčného ochorenia.

   

  POVINNOSTI RODIČA

  a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

  b) Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

  c) Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).

  d) Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ . Toto vyhlásenie má možnosť rodič zaslať aj v elektronickej podobe cez rodičovské konto EduPage pred nástupom žiaka do školy (maximálne deň pred nástupom alebo v deň nástupu ráno pred vyučovaním).

  Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

   

  V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

  Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

  1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE),

  2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom,

  3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

  e) Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

  f) V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

  g) V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

   

  ODPORÚČANIA PRE RODIČA

  a) Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“.  Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

  Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

  - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),

  - plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

   

  DOBROVOĽNÉ DOMÁCE SAMOTESTOVANIE

  Tí rodičia, ktorí prejavili záujem o dobrovoľné testovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí (MŠ odporúča testovanie v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy), dostanú pre každého žiaka sadu testov na domáce testovanie, ktoré môžu byť využité len pre testovanie žiakov.

  V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiaka počas školského roka:

  1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

  2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.

  3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

   

  PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TRIEDACH

  Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov. Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

   

  Písomne vyhlásenie o bezpríznakovosti

  Oznámenie o výnimke z karantény

   

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2021/2022

  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2021/2022

  Školský rok 2021/2022 začneme 2. septembra 2021 slávnostnou sv. omšou VENI SANCTE8:30 hod. vo farskom kostole sv. Martina.

   

  Po skončení sv. omše pôjdu žiaci 1. ročníka spolu s rodičmi (max. 1 rodič so žiakom) do školy, kde sa stretnú s triednou učiteľkou v triede a bude požehnanie aktoviek. Ak rodič prejaví záujem sprevádzať svoje dieťa až do triedy, je povinný podpísať Vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti. Tlačivo si môžete stiahnuť a vytlačiť zo stránok školy, alebo vypísať pripravené tlačivo pri vstupe do školy.

  Žiaci ostatných ročníkov odchádzajú po sv. omši domov. V tento deň bude možné vyzdvihnúť si prihlášku do ŠKD a na stravovanie v jedálni Materskej školy (po sv. omši pred kostolom).

  V piatok, 3.9.2021 budú triednické hodiny (1. stupeň - 4 vyučovacie hodiny, 2. stupeň – 5 vyučovacích hodín) a odovzdávanie učebníc. Je potrebné priniesť si tašky. 

  Prevádzka ŠKD bude od 3.9.2021 na základe vyplnenej žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD. Ďeťom, ktoré pôjdu do ŠKD je potrebné pribaliť väčšiu desiatu, nakoľko sa ešte obedy v školskej jedálni nebudú podávať.

  Žiadame rodičov, aby pred nástupom žiakov do školy podali elektronicky (prostredníctvom rodičovského konta na Edupage) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa, alebo si tlačivo stiahli, vytlačili  a podpísané odovzdali v piatok ráno pri príchode do školy.

  Pri vstupe do školy sa bude naďalej vykonávať ranný filter - meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk. Žiaci sú povinní mať počas vyučovania prekryté horné dýchacie cesty rúškom.

   

  Vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa

 • Zoznam pomôcok pre žiakov 2. stupňa

  Zoznam pomôcok pre 2. stupeň

   

  MAT – č. 460 x1, (5. ročník – č. 460 x 2)

  SJL –  č. 564 , č. 544 – 2x len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  ANJ – č. 564, č. 644 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  NEJ -  č. 564, len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  DEJ – č. 544

  OBN – č. 544

  BIO – č. 464

  CHE – č. 460

  GEO – č. 464

  FYZ – č. 460

  HUV – č. 464 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  KNB – pokračujú v zošite z minulého ročníka

  TEV – tričko, kraťasy, tepláky, cvičky, botasky s bielou podrážkou, ponožky

  VYV – 2 eurá

   

  Hygienické vrecúško 2x rúško, 3x vyťahovacie vreckovky, 3x toaletný papier (antibakteriálne mydlo, papierové utierky na ruky zabezpečuje škola)

  Prezúvky  so svetlou podrážkou, nie kroksy

   

  INÉ :Pravítko s ryskou, dlhé pravítko, uhlomer, kružidlo, podložky do čistých zošitov, farebné perá, farbičky, tyčinkové lepidlo a zvýrazňovače

 • Pomôcky pre žiakov 1. stupňa

  Čo potrebuje žiak 1. stupňa

  Prezuvky so svetlou podrážkou – ak sa dá -  NIE kroksy.

  Telocvičný úbor – tričko, krátke nohavice, tenisky so svetlou podrážkou, ponožky, tepláková súprava

  Hygienické potreby – 2x rúška, 3x vyťahovacie vreckovky, 3x toaletný papier (antibakteriálne mydlo, papierové utierky na ruky zabezpečuje škola)

  Písacie potreby - atramentové pero, 2 ceruzky č.2, malé pravítko, farbičky 12 ks, mäkkú gumu, tyčinkové lepidlo, farebné pero – nie červené, strúhadlo so zásobníkom.

   

  Výtvarná výchova – poplatok za pomôcky na tento šk. rok:

  1. roč. – 7 eur
  2. – 4. roč. – 5 eur

  Druhý stupeň – 2 eurá

  Všetko označiť menom!

   

  Zošity do 1. ročníka

  Štvorčekovaný č. 5110 – 1 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 510 - 3 ks

  zošit č. 511 s pomocnou linajkou – 4 ks

  malý hrubý slovník na oznamy

   

  Zošity do 2. ročníka

   

  Malý, riadkovaný č. 523 – 5 ks

  Malý, riadkovaný č. 512 – 4 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 510 - 3 ks + papierové podložky s riadkami

  malý hrubý slovník na oznamy

  notový zošit

   

  Zošity do 3. ročníka

   

  Malý, riadkovaný č. 523 – 11 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 520 – 1 ks  + papierová podložka s riadkami

  malý hrubý slovník na oznamy

  notový zošit

   

  Zošity do 4. ročníka

   

  Malý, riadkovaný č. 523 – 10 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 520 – 1 ks  + papierová podložka s riadkami

  malý riadkovaný zošit na zápis domácich úloh č. 524 – 1 ks

  malý hrubý slovník na oznamy

  kružidlo

  notový zošit

   

   

  Počet zošitov je orientačný – k začiatku šk. roka. V priebehu roka, po zapísaní, bude potrebné zošity dokupovať podľa potreby.

 • OZNAM k začiatku nového školského roka 2021/2022

  OZNAM k začiatku nového školského roka 2021/2022

  Vážení rodičia,

  v utorok 17.8.2021 prebehla tlačová beseda ministra školstva k novému školskému roku, na základe ktorej Vám prinášame niektoré informácie.
  V školskom roku 2021/2022 sa školy budú opäť riadiť takzvaným „Školským semafórom“. 

  Jednou zo zmien oproti minulému školskému roku je, že test (Ag/PCR) nebude podmienkou na nástup do školy, avšak pre tých, ktorí majú záujem, rezort poskytol možnosť dať otestovať žiakov PCR kloktacími testami (jednorázovo na začiatku šk. roka).

  Okrem toho žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. 

  V najbližších dňoch vás budeme kontaktovať prostredníctvom Edupage, aby sme zistili Váš záujem. V prípade záujmu škola zabezpečí kloktacie testy, ako aj antigénové testy na domáce testovanie. 

  Ostatné informácie k nástupu do školy postupne spracujeme a zverejníme na našej webovej stránke.

  Prajeme príjemný zvyšok prázdnin.

 • Výberové konanie - Asistent učiteľa

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice 199 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 18.augusta 2021.

  Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

  Výberové konanie - Asistent učiteľa

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
  082 42 Radatice, pošta Bzenov
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401

Fotogaléria